- Privacy Policy en Algemene Voorwaarden

Privacy policy

Privacy Policy

Medisch Pedicure Nicole van der Laan, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Nicole van der Laan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Medisch Pedicure Nicole van der Laan ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de mail..

 

Medisch Pedicure Nicole van der Laan

Email: voetennvdl@gmail.com

Algemene Voorwaarden

Beste klant,

Indien u uw afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van te voren per telefoon, mail of what’s app door te geven. Anders zie ik mij genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen.

Het niet annuleren van uw afspraak houdt voor de praktijk in dat ik een lege stoel heb. Dit is voor mij een financieel verlies, alle onkosten lopen wel door, en op dat tijdstip had ik ook een andere cliënt kunnen helpen.

Het is in uw eigen belang dat u uw afspraak nakomt. Als u niet meer weet wanneer u een afspraak heeft, belt u mij dan.

Afspraken die tenminste 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht.

Mocht u regelmatig uw afspraak vergeten dan zullen mijn behandelingen voor u stoppen in mijn praktijk.

Kom op tijd! Te laat komen gaat ten koste van de tijd die gereserveerd is voor uw behandeling.

Betaling uitsluitend pin of contant.

Voor annulering van uw afspraak kunt u de boodschap

-          inspreken op mijn voicemail (06-20927131)

-          versturen per mail (voetennvdl@gmail.com)

-          versturen in een what’s app (06-20927131) vermeld wel even uw naam.

Mocht u, naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

Nicole van der Laan